Republica Moldova

+373 61 01 60 00

+373 79 80 20 80

rutabucuresti@gmail.com

Romania

Orange + 40 742 464 629

Vodafone +40 729 766 287

Hotărîrile Guvernului 854/28.07.2006 Hotărîre cu privire la Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje Monitorul Oficial 124-125/910, 08.08.2006

Hotărîrile Guvernului
854/28.07.2006 Hotărîre cu privire la Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje 
Monitorul Oficial 124-125/910, 08.08.2006

 

II. Drepturi, obligaţii şi responsabilităţi
10. Pasagerul are dreptul:
a) să fie însoţit de un copil în vîrstă de pînă la 7 ani inclusiv, care va călători gratuit dacă nu ocupă un loc aparte pe scaun; iar în cazul cînd este însoţit de cîţiva copii cu vîrste de pînă la 7 ani inclusiv, pentru fiecare copil, în afară de unul transportat gratuit, să achite 50% din costul total al călătoriei pasagerului matur, cu dreptul de a ocupa un loc separat. Costul călătoriei pentru copiii cu vîrste de la 7 la 10 ani inclusiv este achitat în mărime de 50% din preţul deplin al călătoriei pasagerului matur, avînd dreptul a ocupa un loc separat pe scaun. Pentru călătoria copiilor în vîrstă de peste 10 ani se achită tariful deplin; 
b) să restituie biletul în casa de bilete pînă la plecarea autobuzului şi să primească suma achitată în cazul plecării autobuzului cu o întîrziere mai mare de o oră sau în cazul în care pasagerului nu i s-a acordat locul indicat pe bilet sau i s-a acordat un loc de clasă mai mică decît cea pentru care i-a fost vîndut biletul; 
c) să înnoiască documentele de călătorie, achitînd suplimentar 25% din costul biletului, sau să-şi recupereze costul călătoriei minus 25% din costul biletului în cazul întîrzierii la autobuz în decursul a 3 ore, iar în cazul întîrzierii din motive de boală sau din cauza unui accident - în decursul a 72 de ore din momentul plecării autobuzului. Pentru înnoirea biletului de călătorie în cazul întîrzierii cu peste 72 de ore, pasagerul depune o cerere în scris pe numele şefului autogării (staţiei auto), anexînd documentele ce confirmă îmbolnăvirea sau producerea accidentului; 
d) să-şi recupereze costul deplin al călătoriei minus comisionul achitat pentru vînzarea preliminară a biletului la restituirea biletului în casa de bilete cu cel puţin 2 ore pînă la plecarea autobuzului, iar la restituirea biletului după acest termen, însă cu cel puţin 15 minute pînă la plecarea autobuzului, să-i fie rambursat costul călătoriei cu reţinerea a 15% din costul biletului şi a comisionului achitat pentru vînzarea preliminară a biletului; 
e) să transporte contra plată, la tariful stabilit, bagaje în mărimile prevăzute de prezentul Regulament, animale (cîini, pisici), animale mici şi păsări în cuşti, cu prezentarea actelor eliberate de serviciul veterinar al ţării din care se transportă animalul (în cazul transporturilor internaţionale) sau al Republicii Moldova (în cazul transporturilor naţionale) şi cu condiţia lipsei obiecţiilor fondate din partea celorlalţi pasageri referitor la transportarea în salon a animalelor în cauză 
f) să declare valoarea bagajelor predate la transport, achitînd taxa stabilită
g) să i se compenseze prejudiciul cauzat; 
h) să obţină gratuit şi în timp util informaţii complete despre serviciile de transport, condiţiile şi modul de circulaţie. 
11. Pasagerul este obligat:
a) să se călăuzească de prezentul Regulament; 
b) să procure bilete pentru călătorie şi transportarea bagajelor în corespundere cu costul călătoriei, să ocupe locul indicat pe bilet, să păstreze biletul pînă la sfîrşitul călătoriei şi să-l prezinte persoanelor cu drept de control la cererea acestora. 
Pasagerul poartă răspundere conform legislaţiei naţionale şi poate fi debarcat din mijlocul de transport pentru încălcarea ordinii publice, nerespectarea clauzelor prezentului Regulament, precum şi pentru orice prejudiciu cauzat, inclusiv pentru deteriorarea sau murdărirea mijlocului de transport. 
12. Pasagerului i se interzice:
a) să sustragă atenţia şoferului de la conducerea mijlocului de transport în timpul deplasării; b) să transporte obiecte ascuţite şi de tăiat, arme de foc fără huse sau neambalate, substanţe otrăvitoare, explozive, toxice, uşor inflamabile, caustice şi rău mirositoare, precum şi obiecte care ar putea murdări îmbrăcămintea altor pasageri şi salonul mijlocului de transport, bagaje şi bagaje de mînă voluminoase, care împiedică trecerea pasagerilor; 
c) să fumeze şi să consume băuturi alcoolice, să călătorească în stare de ebrietate şi cu îmbrăcăminte murdară, care ar putea murdări alţi pasageri şi banchetele; 
d) să activeze mecanismele de deschidere şi închidere a uşilor, în afara cazurilor de evitare a avariilor şi a accidentelor; 
e) să scoată mîinile şi capul prin ferestrele deschise; 
f) să folosească utilajul de avariere fără necesitate, în afara cazurilor excepţionale; 
g) să blocheze, cu bagajele sale, trecerile şi accesul spre uşile de intrare şi de ieşire ale saloanelor, să transporte bagaje în salon şi pe banchetele autobuzelor care dispun de secţii de bagaje; 
h) să urce, să coboare, să ţină deschise sau să forţeze uşile autovehiculului în timpul mersului; 
i) să deschidă uşile autovehiculului în cazul opririi sau staţionării înainte de a se asigura că nu există nici un pericol; 
j) să arunce din vehicul orice obiecte. 
13. Echipajul are dreptul:
a) să ceară de la pasageri îndeplinirea obligaţiilor lor; 
b) să nu permită călătoria sau să debarce la prima staţie pasagerul care a încălcat dispoziţiile prezentului Regulament şi obligaţiile ce îi revin conform contractului de transport sau ca urmare a comportamentului acestuia, precum şi pentru alte fapte care ar putea pune în pericol ceilalţi pasageri; 
c) să nu elibereze bagajele fără o cercetare suplimentară, dacă predarea lor nu a fost confirmată documentar; 
d) să primească de la serviciile de control explicaţii privitor la încălcările comise; 
e) să preia pentru transportare călătorii din autocarele staţionate forţat, conform biletelor de călătorie; 
f) să fixeze în documentele de evidenţă a bagajelor starea lor sau a ambalajului acestora, iar în cazul divergenţelor cu pasagerul - să refuze primirea bagajelor. 
14. Echipajul este obligat:
a) să se conducă de prezentul Regulament, Regulamentul circulaţiei rutiere, regulile de exploatare tehnică a autobuzului, fişa de post şi să îndeplinească indicaţiile serviciilor de dispecerat - în cazul transporturilor regulate; 
b) să dispună şi să prezinte organelor abilitate cu funcţii de control documentele pe baza cărora este permisă desfăşurarea activităţii, în funcţie de tipul de transport; 
c) să dispună de certificate de competenţă profesională a conducătorilor auto, eliberate de centrele de instruire licenţiate pe baza programelor coordonate de către organul de specialitate al administraţiei publice centrale; 
d) în cazul staţionării forţate înaintea încheierii rutei din cauza unor defecte tehnice, îmbolnăvirii echipajului sau a unui accident rutier, să efectueze transbordarea pasagerilor în alt autobuz sau, în măsura posibilităţilor, să-i transporte pînă la autogara (staţia auto) din imediata apropiere. în cazul transbordării, biletele vîndute sînt valabile pentru călătoria cu alte autobuze care se deplasează în aceeaşi direcţie; 
e) să respecte orarul de circulaţie; 
f) să supravegheze respectarea de către pasageri a prezentului Regulament, a condiţiilor de transportare a bagajelor; să recepţioneze, să plaseze şi să elibereze bagajele în punctele de oprire prevăzute de orar; 
g) să verifice prezenţa şi conformitatea biletelor de călătorie şi de transportare a bagajelor; 
h) să întreţină mijlocul de transport în starea tehnică şi sanitară corespunzătoare; 
i) să aibă aspect îngrijit şi să menţină curăţenia şi ordinea la locul de lucru şi în salon; 
j) să fie politicos şi amabil cu pasagerii, intransigent faţă de neajunsurile în deservirea pasagerilor şi să le lichideze neîntîrziat; 
k) să anunţe denumirile staţiilor şi durata staţionării; l) să oprească autobuzul la semnalul persoanelor cu drept de control, să îndeplinească indicaţiile lor şi să le acorde ajutor la efectuarea controlului; 
m) la autogări (staţiile auto), să efectueze îmbarcarea pasagerilor cu bilete, să elibereze bilet fiecărui pasager îmbarcat pe parcurs şi să facă înscrierile respective în borderoul de evidenţă a biletelor.